Privacy Statement

Privacyverklaring 

Adema Innovation Beheer B.V. (hierna: Adema Innovation), gevestigd aan de Nieuwe Straatweg 60, 9061 CR Giekerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: 

De persoonsgegevens die u achterlaat worden beheerd door Adema Innovation. Voor vragen en opmerkingen over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen via info@ademainnovation.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken: 

Adema Innovation, verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze producten/diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening verkrijgen via derden (bijvoorbeeld van uw boekhouder). Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Gegevens over uw activiteiten;
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;
– Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ademainnovation.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: 

Adema Innovation verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– De levering van onze diensten/producten;
– U te kunnen informeren, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– De verbetering van onze diensten/producten;
– De verwerking van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe zijn verplicht, zoals bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn voor het opstellen van subsidie- en/of projectaanvragen, projectadministratie, ondernemings- en marktplannen;
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

Verstrekking aan derden: 

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken die wij niet in huis hebben. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn, die op basis van uw exacte opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerders, leveranciers of hostingpartijen van online-software of adviseurs wiens advies wij betreffende uw opdracht inwinnen. Als het inschakelen van derden tot

gevolg heeft dat zij toegang hebben tot uw persoonsgegevens of zij deze zelf vastleggen en/of anderszins bewerken dan zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG dienen na te leven. Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.

Uiteraard kan het ook zo zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting. Wij zullen in geen enkel geval uw persoonsgegevens zonder uw expliciete toestemming aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden of goede doelen.

Geautomatiseerde besluitvorming: 

Adema Innovation neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: 

Adema Innovation bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en om te voldoen aan verplichtingen op basis van wetgeving en beroepsregels.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: 

Adema Innovation gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Adema Innovation en heeft u het recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens over die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ademainnovation.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan vragen wij uw telefoonnummer te vermelden zodat wij met u in contact kunnen komen. Wij reageren zo snel mogelijk, dat wil zeggen uiterlijk binnen 1 maand, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: 

Adema Innovation neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@ademainnovation.nl.

Incidenten met persoonsgegevens: 

Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande eerder genoemde persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

Klachten: 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Verwerking binnen de EER: 

Wij zullen persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als u hierover met ons andere schriftelijke afspraken overeenkomt. Uitzondering hierop zijn situaties waarin wij contactmomenten via onze website en/of social media pagina’s (zoals Facebook en LinkedIn) in kaart willen brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bezoekersaantallen en opgevraagde webpagina’s. Uw gegevens worden door derden buiten de EU opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook. Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’-gecertificeerd, zodat zij zich moeten houden aan de Europese privacyregelgeving. Overigens betreft dit slechts een beperkt aantal gevoelige persoonsgegevens, met name uw IP-adres.

Hyperlinks: 

Onze website bevat koppelingen (hyperlinks) naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacybescherming op deze websites. We raden u aan altijd de privacyverklaring van de betreffende website (die regelmatig kan wijzigen) te lezen.

Wijzigingen in onze Privacyverklaring: 

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen of wijzigen. Indien wij veranderingen aanbrengen dan passen wij de hieronder vermelde datum van herziening aan en de aangepaste of gewijzigde versie geldt voor u en uw gegevens per de datum van herziening. Wij adviseren u deze Privacyverklaring met enige regelmaat te bekijken zodat u steeds op de hoogte bent van de manier waarop wij uw gegevens beschermen.

Adema Innovation, 25 mei 2018.